موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ladybugDaysim.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 551  

occupancy files

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 490  

بهینه سازی خطی در هانی یی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1041  

ران سالانه CDA , UDI,....

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1077  

نورپردازی مصنوعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 935  

تعریف شیشه و skylight based on ratio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 962  

خطا در ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 921  

ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 975  

خروجی udi هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 851  

خروجی PIT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 876  

روشنايي روزانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 887  

خروجی cumulative value در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 933  

مشکل لوکس در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1120  

شبیه‌سازی انرژی با هانی‌بی پلاس در محیط لینوکس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 719  

error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 407  

محاصبه شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1086  

ارور empty file در خروجی آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 944  

تولید فایل زمانبندی نور با هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 663  

مشکل در simulation UDI در ساعت 12

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 903  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1257  

ارور خیرگی در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 917  

ASE شاخص نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1102  

DF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 415  

شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 873  

شاخص های ارزیابی خیرگی و روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1042  

ارور هنگام باز شدن فایل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 848  

بهینه سازی خطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 818  

محاسبه sDA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 15  
تعداد بازدید ها: 889  

با سلام . موقع ران گرفتن انرژی این ارورها رو میاره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 575  

نتایج غیر معقول

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 918  

ارور در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 743  

متریال BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 752  

نصب هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 705  

محاسبه diffuse Transmission

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 707  

additional Radiance File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 286  

در نظر گرفتن درختان در آنالیز نور سالانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 692  

ارور در محاسبات خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 725  

light schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 196  

ارور imageless glare recipe

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 280  

مدلسازی هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 247  

محاسبه ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 197  

directNormal/diffuseHorixental Illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 67