U P G R E E N G R A D E

برج گاندی - تهران

جهت انجام شبیه سازی میزان شدت مصرف انرژی و آسایش حرارتی کاربران ساختمان اداری گاندی، فضایی در طبقه چهارم به مساحت تقریب 300 مترمربع به عنوان فضای منتخب از ساختمان مدلسازی شد که در این فرآیند دو سناریو متفاوت با توجه به خواسته پیمانکار نما (شرکت آتیه نما تهران)، جهت استفاده از سایه انداز انالیز شده است.