ساختمان اداری شرکت نفت، تهران | Gandi

پارک انرژی های تجدیدپذیر | SiahBisheh

مسابقه ملی طراحی ساختمان اداری انرژی صفر | کسب مقام اول