نسرین میرزا زاده

طراحی اقلیمی و شبیه سازی سیستم های فتولتائیک

شبیه سازی انرژی، طراحی پایدار، طراحی سیستم های خورشیدی

  دانلود رزومه