کنترل‌ هوشمند روشنایی یا Lighting Control

دیزاین بیلدر می‌تواند میزان سطح تابش در فضاهای داخلی را بر اساس میزان دریافت نور طبیعی روز از طریق بازشوها محاسبه کند، همچنین می توان سطح استاندارد روشنایی در هر فضا را تعریف نمود. با استفاده از کنترل هوشمند روشنایی قادر هستید میزان روشنایی مصنوعی هر لحظه را با توجه به دریافت نور روز کاهش داده و انرژی مصرفی روشنایی را کاهش دهید.

کنترل‌ هوشمند روشنایی یا Lighting Control


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/11