خلاصه ای از تفاوت های عمده نرم افزار دیزاین بیلدر با اکوتکت و کریر هپ

در ادامه تفاوت ها و برتری های نرم افزار دیزاین بیلدر نسبت به سایر شبیه ساز های انرژی ساختمان قرار گرفته است.

خلاصه ای از تفاوت های عمده نرم افزار دیزاین بیلدر با اکوتکت و کریر هپ


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/11