آبگرمکن خورشیدی، سیستم فتوولتائیک در دیزاین بیلدر

در نرم افزار دیزاین بیلدر قادر هستید پنل های فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدی را تحت زاویه مورد نظر رسم نمائید تا سایه اندازی ساختمان های مجاور در میزان بهره وری از انرژی خورشید بطور کامل دخیل شود همچنین در هر قسمت شما می توانید تنظیمات و تجهیزات تخصصی هر کدام را اختصاص دهید تا میزان آب گرم تولیدی یا پیش گرم شده و میزان برق تولیدی را حساب نمایید.

آبگرمکن خورشیدی، سیستم فتوولتائیک در دیزاین بیلدر


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/2/5
سیستم فتوولتائیک آموزش دیزاین بیلدر Designbuilder