طراحی سیستم تهویه مطبوع یا Detailed HVAC

عمل تهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کارکردن یا عملیات صنعتی راحت و مناسب کنیم . این شرایط عبارتند از کنترل درجه حرارت، رطوبت و حرکت هوا بطور همزمان که طبق روش معینی بطور اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کند. در تهویه مطبوع باید عوامل مختلف هوا را تنظیم و ثابت کرد که اهم آنها عبارتند از درجه حرارت، رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف کردن هوا از گرد وغبار و از بین بردن باکتریها و ویروسهای موجود در آن می باشد. با نرم افزار دیزاین بیلدر قادر خواهید بود برای ساختمان اجزای سیستم تهویه مطبوع و ارتباطات بین آن ها را تعریف کنید.

طراحی سیستم تهویه مطبوع یا Detailed HVAC


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/11