مسیر خورشید Sun path

ور خورشید،همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان لازم است. ولی از آنجا که این نور در نهایت به حرارت تبدیل می شود، میزان تابش مورد نیاز برای هر ساختمان باید با توجه به نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن تعیین شود. به منظور بررسی نحوه سایه اندازی ساختمان های مجاور بر ساختمان مورد بررسی، از نمودار گردش خورشید استفاده می شود. در این قسمت شما قادر هستید نحوه سایه اندازی را در هر ساعت و هر روز تعریف کنید.

مسیر خورشید Sun path


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/11