جذب مستقیم انرژی خورشید

انرژی خورشید به دلیل در دسترس بودن و ارزان بودن آن، از مهم ترین فاکتورهای اقلیمی هر سایت ، برای گرمایش ساختمان محسوب می شود.
جذب مستقیم انرژی خورشید از طریق گرمای جمع آوری شده در فضاهای فعال، که این گرما را می توان یا از طریق جرم حرارتی با دیوار ترومب نگهداری کرد و یا به وسیله مصالح انعکاسی مانع ورود به ساختمان شد.

جذب مستقیم انرژی خورشید


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1