انواع تابش خورشیدی

تابش آفتاب به دو صورت مستقیم (Direct) و انتشاری (Diffuse)، که با توجه به شرایط جوی و آسمان و سطوح مجاور ساختمان پراکنده می شود.
آسمان ابری باعث میشود که میزان تابش مستقیم کاهش و میزان تابش انتشاری افزایش یابد.
تابش خورشیدی از مهم ترین موضوعات تاثیر گذار در فیزیک ساختمان است. چرا که انرژی گرمایشی خورشید در صورت نفوذ به ساختمان و یا تبدیل انرژی به الکتریسیته توسط سلول های خورشیدی می تواند حائز اهمیت باشد.
از کل میزان انرژی تابشی خورشید، یک سوم آن در شرایط جوی منعکس می شود، و در حدود 20% به سطح زمین می رسد به عنوان تابش انتشاری و مابقی آن در سطح اصلی به عنوان تابش مستقیم دریافت می شود.

انواع تابش خورشیدی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1