وضعیت آسمان

تابش آفتاب می تواند تاثیر به سزایی در نوع طراحی اقلیمی شما داشته باشد، اما اگر شرایط مهیا باشد. وضعیت آسمان تاثیر فراوانی در نوع پراکندگی و دریافت انرژی خورشیدی در شرایط جوی زمین دارد.
به گونه ای که در نمودار زیر می توانید تفاوت دریافت انرژی خورشیدی بر سطوح ساختمان را در آسمان کاملا صاف و آسمان ابری مقایسه کنید.

وضعیت آسمان


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1