حرکت و وضعیت خورشید (دیاگرام خورشیدی)

حرکت و وضعیت خورشید، از مهم ترین فاکتورها و عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان های پایدار می باشد.
طراحی بر اساس وضعیت خورشید در اقلیم مورد نظر، می تواند در به کارگیری روشنایی طبیعی و انرژی حرارتی خورشید، و یا استفاده از پنل های فتوولتایک، و حتی تهویه طبیعی، تاثیر به سزایی داشته باشد. اگرچه، طراحی نامناسب، باعث تبدیل کردن این فرصت ها به تهدید در ساختمان می شود. برای مثال دریافت گرمای خورشیدی بیش از اندازه و یا ایجاد خیره گی نور در فضاهای داخلی از این جمله اند.
دیاگرام وضعیت خورشید می تواند به طراح در نحوه چگونگی تاثیر خورشید و بهره برداری از انرژی آن در ساختمان کمک کند.

حرکت و وضعیت خورشید (دیاگرام خورشیدی)نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1