U P G R E E N G R A D E

بلاگ

دیاگرام خورشیدی و پرتو تابشی

دیاگرام خورشیدی و پرتو تابشی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

شبیه سازی وضعیت و موقعیت خورشیدی، و تمامی اطلاعات مربوط به میزان تابش خورشید و انرژی آن میزان تابش نور مستقیم و غیر مستقیم، دمای هوا در کل سال و یا در زمانی مشخص و جزئیاتی که مرتبط با وضعیت خورشید و تاثیر آن بر فرایند طراحی ساختمان را می توان با لیدی باگ تحلیل و محاسبه نمود.