U P G R E E N G R A D E

بلاگ

تحلیل اطلاعات نمودار سایکرومتریک

تحلیل اطلاعات نمودار سایکرومتریک

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

پلاگین لیدی باگ می تواند استراتژی های اولیه را در فرایند طراحی به معمار توسط نمودار سایکرومتریک ارائه بدهد.
با توجه به نمودار زیر که آب و هوای مشهد را نشان می دهد می توان دریافت کدام استراتژی ها، بیشترین کاربرد را در طول سال به خود اختصاص می دهند تا شرایط داخل ساختمان را به ناحیه آسایش حرارتی نزدیک تر کند.
به عنوان نمونه با توجه به نمودار بالا و تحلیل اولیه آنها، به شرط طراحی مناسب، می توان دریافت 20/% از سال در آسایش حرارتی است، و بیشترین استراتژی که می تواند در فراهم کردن آسایش حرارتی کمک کند استفاده بهینه از حرارت داخلی ساختمان با 22.5% سهم می باشد.