U P G R E E N G R A D E

بلاگ

تفاوت PMV و PPD (مقیاسهای اندازه گیری آسایش حرارتی)

تفاوت PMV و PPD (مقیاسهای اندازه گیری آسایش حرارتی)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

PMV or Predicted Mean Vote:
مقیاسی برای اندازه گیری آسایش حرارتی که دامنه آن از (-3) یا سرد تا (+3) یا گرم ، بر اساس معادله فنگر (Fanger) می باشد.، که بر اساس رای گیری از کاربران با توجه به شرایط محیطی و عوامل شخصی هر فرد از جمله سن، قد، جنسیت، وزن، میزان پوشش و ... متغیر است.
PPD or Predicted Percentage of Dissatisfied:
مقیاسی برای اندازه گیری آسایش حرارتی بر اساس میزان نارضایتی کاربر از کیفیت و شرایط آسایش داخل فضاست، که تابعی است از PPD.
بر اساس استاندارد Ashrae 55 درصد قابل قبول میزان نارضایتی از کیفیت فضای داخلی 10% می باشد ولی باید توجه داشت به دلیل اینکه هیچ وقت نمی توان آسایش را برای همه فراهم کرد به دلیل فاکتورها و عوامل شخصی ذکر شده، در بهترین شرایط آسایش حرارتی 5% از کاربران ناراضی هستند.