آسایش حرارتی

به زبان ساده،آسایش حرارتی به شرایطی از محیط داخلی گفته می شود که کاربر در ساختمان نه احساس سرما و نه احساس گرما کند.
اندازه گیری آسایش حرارتی آسان نیست، به دلیل آنکه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد، از جمله:
1- دمای هوا Air Temperature
2- سرعت بادAir Velocity
3- رطوبت نسبی Relative Humidity
4-دمای تابشی Radiant Temperature
5- پوشش کاربر Clothing Value
6- متابولیزم کاربر Metabolism Rate
که 4 فاکتور اول از عوامل محیطی و اقلیمی هستند، و 2 فاکتور آخر از عوامل تاثیرگذار به وسیله کاربر ساختمان می باشند.

آسایش حرارتی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1