قابلیت بهینه سازی یا optimization


پروسه حل یک مسئله بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی به نحویی است که می توان با اعمال تغییراتی، به منظور طراحی نیز از آن استفاده نمود. در دیزاین بیلدر الگوریتم ژنتیک علاوه بر بهینه سازی, در پروسه طراحی نیز حضور فعال داشته و تلاش می کند طراحی را به گونه ای انجام دهد که ملزومات بهینه سازی را در بر داشته و به این ترتیب طرح اولیه در راستای هدف مشخصی ارائه شود. این بهینه سازی بر اساس محدودیت هایی مانند حداکثر آسایش حرارتی، حداقل تولید کربن دی اکسید یا حداقل هزینه ساخت قابل تعریف می باشد.

قابلیت بهینه سازی یا optimization


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/30