تحلیل روشنایی در دیزاین بیلدر

دیزاین بیلدر به منظور تحلیل روشنایی طبیعی، نحوه توزیع نور روز در فضاها را با استفاده از تصویر گرافیكی مشخص می کند همچنین با استفاده از ماژول Daylight شما قادر خواهید بود استانداردهای زیر را برای روشنایی فضاها بررسی نمایید.
LEED v2 Credit EQ
LEED v3 Credit IEQ
BREEAM Credit HEA
Green Star Credit IEQ4
علاوه بر نقشه نور روز و بررسی استانداردها، شاخص های زیر نیز قابل بررسی و محاسبه می باشد.
Daylight Autonomy (sDA) in DesignBuilder
Annual Sunlight Exposure (ASE) in DesignBuilder
Useful Daylight Illuminance (UDI) in DesignBuilder

تحلیل روشنایی در دیزاین بیلدر


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/30