تحلیل CFD در دیزاین بیلدر


شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در نرم افزار دیزاین بیلدر با هدف بررسی جریان هوا در داخل و خارج ساختمان صورت می گیرد.
در تحلیل سیالاتی اطراف ساختمان توزیع فشار و سرعت هوا قابل بررسی بوده و برای محیط داخلی، توزیع دما نیز قابل تحلیل می باشد. شرایط مرزی تحلیل سیالاتی خارجی ساختمان جهت و سرعت باد غالب می باشد همچنین برای تعریف شرایط مرزی تحلیل سیالاتی داخل می توان تمام پارامترها را بصورت دستی تعریف کرد یا نرم افزار بطور خودکار با تعیین ساعت و روز مورد نظر از نتایج شبیه سازی استخراج کند.

تحلیل CFD در دیزاین بیلدر


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/30