مدلسازی بام و دیوار سبز در نرم افزار دیزاین بیلدر


نرم افزاردیزاین بیلدر قابلیت محاسبه تأثیر بام سبز (GreenRoof) بر بار حرارتی و برودتی ساختمان را دارا می باشد. در این روش ابتدا باید رطوبت خاک و خواص ترموفیزیکی و ظاهری گیاه تعریف شود. در ادامه باید مشخصات گیام و میزان آب دهی گیاه در هر روز وارد گردد.

مدلسازی بام و دیوار سبز در نرم افزار دیزاین بیلدر


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/30