دمای خشک و تر

دو فاکتور اصلی دما، دمای خشک و دمای رطوبتی هواست.
دمای خشک یا Dry Bulb Temperature:
دمای خشک، دمای هوا در حالت عادی بدون در نظر گرفتن رطوبت موجود در هواست، که توسط ترموستات می تواند بر حسب سلسیوس، فارنهایت یا کلوین اندازه گیری شود.
دمای رطوبتی یا Wet Bulb Temperature:
دمای رطوبتی، نشان دهنده توان تبخیری رطوبت از هوا می باشد.
که در نهایت با داشتن این دو فاکتور شما می توانید با کمک نمودار سایکرومتریک، میزان رطوبت موجود در هوا را اندازه گیری کنید.

دمای خشک و تر


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1