شبیه سازی انرژی در رویت

شما می توانید تجزیه و تحلیل انرژی را در مراحل اولیه طراحی انجام دهید و در مراحل بعدی که طرح تکامل می‌یابد و شامل اطلاعات و عناصر بیشتر از جمله دیوار ؛ سقف کاذب ؛ پنجره ها ؛ کف و دیگر عناصر مورد استفاده در ساختمان می شود، این اطلاعات را به مدل انرژی اضافه کنید. با انجام تجزیه و تحلیل انرژی در فواصل منظم در طول فرآیند طراحی شما می توانید از لحاظ پایداری و انرژی برای ساختمان خودتان اطمینان حاصل کنید.
روش کلی کار شبیه سازی انرژی در رویت برای آنالیز فرم ها به صورت شماتیک و کانسپچوال در مراحل اولیه ایده پردازی در دیاگرام زیر نمایش داده شده است.

شبیه سازی انرژی در رویت


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21