مشخصات حرارتی مصالح

هر متریالی که در جداره ساختمان استفاده می شود دارای مشخصات فیزیکی خاصی می باشد، که عملکرد انرژی آن را از جمله میزان هدایت حرارتی، مقاومت حرارتی و جرم حرارتی (ظرفیت حرارتی) را شامل می شود.
داشتن علم فیزیک این موارد به شما در انتخاب درست مصالح با توجه به شرایط اقلیمی موجود برای کنترل انتقال حرارت کمک می کند.

U-value:
ضریب هدایت حرارتی جداره ساختمان که واحد آن W/m2K می باشد.
R-value:
ضریب مقاومت حرارتی جداره ساختمان که رابطه معکوس با U-Value دارد و واحد آن m2k/W می باشد.

مشخصات حرارتی مصالح


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21