U P G R E E N G R A D E

بلاگ

اساس انتقال حرارت در ساختمان

اساس انتقال حرارت در ساختمان

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

آشنایی با اصول انتقال حرارت از طریق رسانش، همرفتی و تابشی، از کلیدی ترین موضوعات برای طراحی ساختمان های پایدار می باشد.
به طور کلی انتقال حرارت به شکل های زیر صورت می گیرد:
Latent Heat:
انتقال حرارت از طریق رطوبت موجود در هوا، انرژی را به صورت گرمای نهان Latent heat (با انتقال حرارت باعث تبدیل ماده جامد به مایع یا گاز و یا مایع به گاز بدون تغییر در دمای ماده) انتقال می دهد.
Sensible Heat:
انتقال حرارتی که باعث تغییرات در دمای ماده میشود را حرارت محسوس یا Sensible Heat می گویند.