رویت و Flow Design

نرم افزار رویت این قابلیت را دارد تا به نرم افزار Flow Design لینک شود و آنالیزهای مربوط به جریانات جوی خارج از ساختمان از جمله چرخش وزش باد، سرعت باد ، نحوه توزیع باد، فشار و دما را انجام داد.
با نصب نرم افزار Flow Design مربوط به نسخه رویت، یک سربرگ به صورت خودکار در رویت تحت عنوان Flow Design درست می شود.

رویت و Flow Design


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21