جداره ساختمان در اقلیم گرم و خشک

در مناطق گرم و خشک اختلاف دمای روز و شب غالبا زیاد است. بنابراین استفاده از جرم حرارتی یا Thermal mass در خارج از ساختمان از استراتژی های طراحی برای کنترل چنین نوسانات درجه حرارت روزانه می باشد.

استفاده از رنگ های روشن، حیاط مرکزی با تهویه طبیعی و استفاده از آب به عنوان سرمایش تبخیری Evaporative Cooling، از دیگر استراتژی ها هستند، که می توان با کمک از نمودار سایکرومتریک این راهکار ها را استخراج کرد.

جداره ساختمان در اقلیم گرم و خشک


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21