میزان مصرف انرژی ساختمان

میزان مصرف انرژی ساختمان بر اساس نوع سوخت مصرف شده با توجه به بارهای حرارتی داخلی و خارجی توسط نرم افزار Revit قابل اندازه گیری است.


میزان مصرف انرژی ساختمان


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21