اندازه گیری انرژی مصرفی ساختمان

دانستن چگونگی اندازه گیری مصرف انرژی در ساختمان به شما در اهداف بهره وری انرژی، کمک خواهد کرد.

شدت مصرف انرژی(Energy Use Intensity): انرژی مورد نیاز در واحد سطح از ساختمان که معمولا متر مربع می باشد را شدت مصرف انرژی میگویند.

اندازه گیری انرژی مصرفی ساختمان


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21