U P G R E E N G R A D E

بلاگ

انرژی ساختمان و بارهای حرارتی

انرژی ساختمان و بارهای حرارتی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

بارهای حرارتی: به انرژی گرمایی مورد نیاز برای نگهداری تعادل حرارتی (Sensible Loads) و کنترل حرارت ناشی از رطوبت (Latent Load) که به منظور آسایش ساکنین اضافه یا کم میشود، بار حرارتی گفته میشود.

بارهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان شامل بارهای داخلی ناشی از (ساکنین، تجهیزات و سیستم روشنایی) + بارهای خارجی ناشی از (خورشید، هوا و رطوبت)