انرژی ساختمان و بارهای حرارتی

بارهای حرارتی: به انرژی گرمایی مورد نیاز برای نگهداری تعادل حرارتی (Sensible Loads) و کنترل حرارت ناشی از رطوبت (Latent Load) که به منظور آسایش ساکنین اضافه یا کم میشود، بار حرارتی گفته میشود.

بارهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان شامل بارهای داخلی ناشی از (ساکنین، تجهیزات و سیستم روشنایی) + بارهای خارجی ناشی از (خورشید، هوا و رطوبت)

انرژی ساختمان و بارهای حرارتی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21