برنامه زمان بندی هوشمند

با برنامه ریزی هوشمند زمان بندی ساختمان می توان نیاز به گرمایش و سرمایش مکانیکی در یک ساختمان را، با اجتناب از زمان روز یا سال، به طور چشم گیری کاهش داد. به عنوان مثال، یک مدرسه در آب و هوای گرم می تواند نیازهای انرژی برای سیستم سرمایشی را از طریق کم کردن کلاس ها در گرمترین روزهای ماه تابستان کاهش دهد.

برنامه زمان بندی هوشمند


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21