U P G R E E N G R A D E

بلاگ

برنامه فیزیکی و زمان بندی

برنامه فیزیکی و زمان بندی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

برنامه فیزیکی یک ساختمان (فعالیتی که در آن اتفاق می افتد) و برنامه زمان بندی (آن فعالیت چه موقع از روز رخ می دهد) از تاثیرگذارترین عوامل بارهای تاثیر‌‌ گذار بر مصرف انرژی ساختمان هستند.