برنامه فیزیکی و زمان بندی

برنامه فیزیکی یک ساختمان (فعالیتی که در آن اتفاق می افتد) و برنامه زمان بندی (آن فعالیت چه موقع از روز رخ می دهد) از تاثیرگذارترین عوامل بارهای تاثیر‌‌ گذار بر مصرف انرژی ساختمان هستند.

برنامه فیزیکی و زمان بندی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21