استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

استفاده منابع غیرفعال انرژی مانند خورشید و سایر عناصر همساز با آن امروزه یکی از دغدغه های اصلی جهت کاهش مصرف انرژی فسیلی و همسو شدن با جنبشهای پایدار است. یکی از پارامترهای تاثیر گذار در عملکرد غیرفعال حرارتی ساختمان اینرسی حرارتی جداره ها است، اینرسی حرارتی بیانگر توانایی مواد در ذخیره سازی انرژی و آزادسازی آن درطول زمان است.
مطالعات نشان میدهد که با افزایش اینرسی حرارتی جداره ها، اگرچه ضریب جذب سطوح بالا باشد نوسان دمای محیط داخل بسیار آرام و مناسب می باشد؛ همچنین هرچه رنگ پوشش بیرونی تیره‌تر باشد با افزایش ضریب جذب خورشیدی زمان تاخیر نیز بیشتر می گردد.

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/20