U P G R E E N G R A D E

بلاگ

استراتژی های طراحی اقلیمی (دیوار ترومب)

استراتژی های طراحی اقلیمی (دیوار ترومب)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

گرمایش توسط دیوار ترومب مبتنی بر جذب تابش خورشید توسط دیواري با ظرفیت گرمایی و ضریب جذب (گسیل مندي) تابشی بالاست. این دیوار در پشت یک جداره شفاف شیشهاي در ضلع جنوبی ساختمان (سمت آفتابگیر در زمستان در نیمکره شمالی) قرار میگیرد. حرارت جذب شده توسط دیوار ترومب در فضاي بین دیوار و جداره شیشه اي محبوس شده و از طریق پدیده هاي انتقال حرارت هدایت حرارتی، جابجایی و تشعشع به هواي داخل منتقل میشود.
دیوار ترومب سیستمی جهت ذخیره سازي انرژي حرارتی خورشیدي است که متشکل از یک دیوار ساخته شده از مصالح ساختمانی با سطح تیره و یک جداره شیشه اي با فاصله کمی از آن است. این دیوار داراي دریچه هاي هوا در مقاطع ارتفاعی پایین و بالاست. هواي سرد از دریچه پایینی وارد محفظه بین دیوار و جداره شیشه اي شده و بر اثر گرماي خورشید گرم میشود. هواي گرم شده به دلیل اختلاف چگالی (نیروهاي شناوري) به سمت بالا حرکت کرده و از دریچه بالاي دیوار خارج میشود. شماي کلی از دیوار ترومب و نحوه عملکرد آن در شکل زیر نشان داده شده است.
دیوار ترومب در جهت آفتابگیر خورشید (جنوبی در نیمکره شمالی) ساخته میشود و داراي ظرفیت حرارتی بالایی است که باعث جذب و ذخیره انرژي میگردد. براي افزایش جذب حرارت معمولا از مواد تیره و با ضریب جذب تابشی بالا استفاده میشود. همچنین در بسیاري از طراحیها از شیشه هایی که از داخل لعاب داده شده و براق شده اند، استفاده میشود. مزیت دیگردیوار ترومب، ظرفیت حرارتی بالاي آن و توان ذخیره سازي حرارت در طول روز و آزادسازي حرارت به صورت تدریجی در شب است.
دیوار ترومب از جمله دیوارهای ذخیره کننده حرارت است که به واسطه نام مبتکر Felix Trombe نام گذاری شده است.
دیوار ترومب به طور کلی20 تا 40 سانتی متر ضخامت دارد که از رنگ تیره برای افزایش جذب انرژی تابشی استفاده می شود و در مقابل آن یک جداره شفاف به صورت تک جداره یا دو جداره در فاصله 2 تا 15 سانتی متری برای ایجاد یک خلأ هوایی واقع شده است.
انرژی تابشی که از جداره شفاف عبور می کند توسط دیوار ترومب تیره رنگ جذب شده، و در دیوار با توجه به متریال دیوار و ظرفیت گرمایی آن، ذخیره می شود و به فضای داخلی به مرور زمان انتقال می یابد. که برای یک دیوار ترومب با ضخامت 40 سانتی متر این انتقال حرارت بین 8 تا 10 ساعت می باشد و به این تأخیر حرارتی Thermal Lag می گویند.