استراتژی های طراحی اقلیمی (استفاده از نور خورشید)

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع بزرگ انرژی انجام گرفته است. استفاده از نور خورشید در داخل فضا به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و فضای گلخانه ای Buffer zone or Sun space امکان پذیر است. با تعبیه سیستم سایه انداز مناسب در نمای ساختمان، میتوان در فصل زمستان از گرمای مطبوع خورشید برای گرمایش فضای داخلی و بلعکس در تابستان با کاهش سطح نفوذ نور خورشید به فضای داخلی و ایجاد سایه به تامین سرمایش فضای داخلی ساختمان کمک کرد.

استراتژی های طراحی اقلیمی (استفاده از نور خورشید)


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/20