استراتژی های طراحی اقلیمی (میزان سایه اندازی)

میزان سایه اندازی فرم ساختمان بر بافت شهری پیرامون پروژه، بر روی جداره های مختلف نما و حتی فضاهای باز و نیمه باز داخل ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر میزان مصرف انرژی و همچنین جانمایی فضاها و طراحی فرم کلی ساختمان اثر گذار است.

استراتژی های طراحی اقلیمی (میزان سایه اندازی)


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/20