استراتژی های طراحی اقلیمی (دریافت تابش خورشیدی)

استفاده حداکثری از انرژی خورشید یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد. اگر ساختمان ها مطابق با تابش انرژی خورشید و اقلیم منطقه ساخته شوند و بتوانند در دوره گرم حداقل انرژی و در دوره سرد حداکثر انرژی را جذب کنند در مصرف انرژی صرفه جویی بسیار زیادی حاصل خواهد شد.
جهت بهینه ساختمان بر اساس میزان دریافت انرژی خورشیدی در دیاگرام زیر نشان داده شده است.

استراتژی های طراحی اقلیمی (دریافت تابش خورشیدی)


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/20