استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه در شب Night Purge Ventilation)

تهویه طبیعی شبانه روشی غیرفعال (روشی که در آن هیچ سیستم مکانیکی یا الکتریکی دخالت نخواهد داشت) برای خنک کردن بناست که با کمک نیروهای طبیعی مانند باد و یا تغییر فشارهای ایجاد شده در اثر گرما صورت می‏پذیرد؛ گرمای جذب شده در طول روز و توسط جرم حرارتی ساختمان که در معرض تابش خورشید و هوای گرم محیط اطراف قرار دارد، شب هنگام در فضای داخلی آزاد شده و با کمک فرآیند تهویه شبانه خارج می‏شود. در این میان، هوای تازه محیط اطراف، جرم حراراتی ساختمان را خنک می‏کند و این عمل دوباره در روز بعد تکرار می‏شود. بنابراین وجود پنجره‏ ها یا منفذهایی که بتوانند در ساعات مشخصی از شب به طور خودکار باز شده و جریان هوای طبیعی در داخل بنا را امکان‏پذیر سازند، برای انجام تهویه شبانه ضروریست.

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه در شب Night Purge Ventilation)


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/20