U P G R E E N G R A D E

بلاگ

استراتژی های طراحی اقلیمی (سرعت و جهت باد)

استراتژی های طراحی اقلیمی (سرعت و جهت باد)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

گلباد نموداری است که سرعت ،جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با استفاده از یک دستگاه مختصات مرکزی نشان می دهد.

این دیاگرام(گلباد) کاربردها فراوانی دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- امکانسنجی (مکان یابی ، چگالی و توان باد ، ایستائی باد و ...) برای استفاده از انرژی باد
- طراحی باند فرودگاه ها ، زمین های ورزشی و ...
- طراحی­های شهری (نحوه استقرار پنجره ها ، بازشوها و ...)
- مکان یابی جهت گسترش فضای سبز
- عدم استقرار صنایع آلاینده در جهت باد غالب منطقه

بنابراین با استفاده از داده های اقلیمی مربوط به گلباد هر منطقه میتوان به شناسایی جریانات خارجی باد در سایت و بررسی تاثیر آن بر روی توده های ساختمانی پرداخت.