شبیه سازی تهویه ساختمان با CFD

با کمک نرم افزار CFD می توان نحوه‌ی چگونگی توزیع دما، فشار هوا، سن هوا و سرعت باد، در داخل یا خارج ساختمان را شبیه سازی کرد. تصویر ذیل نشان‌دهنده؛ شبیه سازی تهویه طبیعی داخل ساختمان از طریق بازشوها به کمک نرم افزار CFD می‌باشد.

شبیه سازی تهویه ساختمان با CFD


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21
شبیه سازی تهویه طبیعی با سی اف دی