CFD

با کمک نرم افزارهای CFD می توان نحوه‌ی چگونگی توزیع دما، فشار هوا، سن هوا و سرعت باد، در داخل یا خارج ساختمان را شبیه سازی کرد. تصویر ذیل نشان‌دهنده؛ شبیه سازی تهویه طبیعی داخل ساختمان از طریق بازشوها به کمک نرم افزار CFD می‌باشد.

CFD


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21