کاربرد نرم افزارهای آنالیز انرژی

یکی از قابلیت های نرم افزارهای شبیه سازی، آنالیز حرارتی انرژی خورشیدی بر روی سطوح مختلف ساختمان در طول سال است، که می توان نتیجه گرفت، "سقف" و پس از آن جداره های جنوبی، شرقی و غربی نما بیشترین جذب انرژی را در طول سال دارد.

یکی دیگر از کاربردهای نرم افزارهای شبیه سازی انرژی، امکان بررسی اولیه و کلی شرایط جوی محیط پیرامون ساختمان به منظور بررسی نحوه ی استفاده از تهویه طبیعی یا طراحی بادشکن است.

کاربرد نرم افزارهای آنالیز انرژی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21