U P G R E E N G R A D E

بلاگ

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

تـامين آسايش حرارتی افراد در فضاهای انسان ساخت يكی از عمده ترين اهـداف در طراحـی مـعماری بـه‌شـمار می‌رود زيرا در چنين شرايطی است كه افـراد سـاكن در فـضا مـی‌تـوانند با حداكثر كارايی و توان فكری و جسمی فعاليت يا به‌بهترين نحو استراحت نمايند.
برای مثال در تصویر زیر با استفاده از فایل آب و هوایی بر روی جدول سایکرومتریک به کمک نرم افزار- منطقه آسایش حرارتی با زون زرد رنگ مشخص شده است.
حال با توجه به این نمودار می توان استراتژی های مورد نظر را استخراج کرد، تا شرایط محیط داخلی ساختمان را با توجه به دما و رطوبت محیط خارجی، به شرایط آسایش حرارتی (Comfort Zone) نزدیک کرد.