موضوع: HDD & CDD

درجه روز گرمایشی (HDD= heating degree day) و درجه روز سرمایشی (CDD= cooling degree day)، میزان درجه دمای هوایی که باید هوای محیط خارجی را سرد و یا گرم کنیم که به شرایط اسایش حرارتی(دمای پایه) برسد هستند. این دو، پارامترهایی هستند که از روی آنها انرژی مورد نیاز برای رساندن دمای محیط خارجی به دمای مورد نیاز برای تامین شرایط آسایش حرارتی محیط داخلی را می توان تخمین زد. مقدار درجه روز (degree day) با مقایسه دمای میانگین خارجی و دمای پایه ( بر اساس کاربری و تعداد کاربران می تواند متفاوت باشد) که آسایش داخلی را تامین می کند بدست می آید. برای مثال دمای پایه را 18 یا 19 درجه حساب می کنند (که با احتساب تولید گرمای داخلی که به دما 1 تا 2 درجه اضافه می کند به شرایط آسایش حرارتی می رسیم) و با این حساب روزی با میانگین دمای 28 درجه سانتیگراد 9 درجه روز سرمایش نیاز خواهد داشت و یا روزی با دمای میانگین 12 درجه سانتیگراد 7 درجه روز گرمایش نیاز خواهد داشت. اطلاعات بدست آمده از این درجه روزها در سال تخمین مناسبی از مقدار انرژی مورد نیاز برای تامین آسایش حرارتی را به ما می دهد. (عکس زیر مجموع درجه روزهای سرمایی و گرمایی را در سال 1895 تا 2013 برای 48 ایالت متصل آمریکا نشان می دهد)

 موضوع: HDD & CDD


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/11/20
روز درجه گرمایش روز درجه سرمایش HDD CDD