انرژی نهان و کربن نهان مصالح ساختمانی

انرژی نهان یا Embodied Energy انرژی نهانی است که در فرآیند تولید مصالح ساختمانی تولید میشود. به طوریکه کربن نهان یا Embodied Carbon، از حاصلضرب (انرژی نهان) در (میزان انتشار کربن حاصل از سوخت مصرفی در تولید مصالح) بدست می آید (KgCo2/Kg or KgCo2/m3).
بنابراین، زمانی که تولیدکننده از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید مصالح استفاده میکند، (میزان انتشار کربن حاصل از سوخت مصرفی در تولید مصالح) به شدت کاهش می یابد، در حالی که میزان انرژی نهان ثابت می ماند و در نهایت کربن نهان مصالح کاهش می یابد.

نحوه محاسبه کربن نهان موجود در یک متریال:

Embodied Carbon (EC)= Volume of Material * Density of Material * KgCO2(e)/Kg

 انرژی نهان و کربن نهان مصالح ساختمانی


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/11/20
انرژی نهان Embodied Energy Embodied Carbon کربن نهان