طبقه بندی کلی سیستم های گرمایش هوای خورشیدی (Solar Air Heaters)

استفاده های بسیار متنوعی از انرژی خورشیدی وجود دارد. در میان آنها یکی از کاربری هایی که بیشترین پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی را دارد هیتر های خورشیدی هوا می باشد. در میان آنها کلکتورهای صفحه تخت سابقا محبوب ترین نوع کلکتورهای خورشیدی بودند. این کلکتورها  معمولا متشکل از شیشه و صفحه ی جاذب خورشیدی سوار شده روی یک صفحه ی پشتی عایق شده می باشند.

تا کنون طرح های مختلفی در زمینه ی گرمایش هوای خورشیدی انجام شده که خلاصه ای از آنها در شکل زیر نمایش داده شده اند. 

a)این طرح نشان دهنده ی یک گرم کننده ی هوای خورشیدی تک کاناله می باشد . هوا بین صفحه جاذب و عایق جریان می یابد . در این نوع از گرم کننده های خوی خورشیدی اتلاف حرارت از سطح جاذب قابل توجه بود . به همین دلیل طرح های دیگری پیشنهاد گردید .

b)این طرح نشان دهنده ی یک گرم کننده ی هوای خورشیدی تک کاور می باشد . این کاور هم اتلاف حرارتی را کاهش می دهد و هم باعث افزایش دما به دلیل اثر گلخانه ای می شود .

c)این طرح نشان دهنده ی یک گرم کننده ی هوای خورشیدی 2 کاوره با یک مسیر هوا می باشد.

d)گرم کننده ی هوای خورشیدی تک کاوره .

e)گرم کننده ی هوای خورشیدی با دو مسیر جریان هوا

f)گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی ( Transpired solar air heaters)
نویسنده: Navid Ahmadi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/1/27
راهکارهای فعال و غیر فعال گرم کننده های هوای خورشیدی کلکتور solar air heater collector