U P G R E E N G R A D E

آموزش های رایگان

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

دسته بندی: ساختمان سبز   |   95 نمایش   |   تاریخ انتشار: 1399/4/1

مدیریت سبز، به معنای کنترل و مدیریت کردن مصرف انواع انرژی و به حداقل رساندن پروسه هایی است که به سلامتی انسان و محیط زیست طبیعی آسیب وارد میکنند.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور-ماده ز بند 38- کلیه دستگاه های اجرایی، سازمانها ،شرکت ها و نهادهای دولتی موظف هستند تا رویکرد سبز را با هدف کاهش هزینه های عمومی و جاری از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی متاثر از فرایندهای ارائه خدمات از سوی دیگر را مدیریت نمایند. برای دستیابی به اهداف قید شده مجموعه اقدامات ذیل مورد انتظار است: • تشکیل تیم مدیریت سبز و اموزش اعضای • انجام ممیزی داخلی بر اساس مدل مدیریت سبز • شناسائی وضعیت موجود و تعیین پروژه های بهبود • اولویت بندی پروژه ها • جاری سازی پروژه های بهبود • گزارش دهی بر مبنای حسابداری صنعتی

برچسب ها:
  • ساختمان سبز
  • دفتر کار سبز
  • مدیریت سبز
  • محصول سبز

نظرات کاربران

ارسال نظر شما