موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

HONEYBEE-Glare analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 710  

ارور passive solar heating

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1138  

The maximum, equinox and the minimum sunlight exposure dates in a year

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 543  

direct and diffuse and global horizontal illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 518  

داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1261  

واحد Radiation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1231  

ورودی هایی که به Ladybug Sunlight Analysis می دهیم و انتخاب geometyry و context

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1012  

ارور در خواندن فایل stat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1335  

آسایش حرارتی محیط خارج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1289  

Sky view Factor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 629  

مشکل در دریافت پهنه بندی اقلیمی با روش اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1023  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1555  

چگونگی بررسی orientation study در آنالیز تابش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1339  

نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1479  

EPW File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 882  

Psychrometric chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 478  

فایل EPW شهر خاص

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1259  

فايل stat در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1328  

Auto Run in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 536  

کامپوننت Import STAT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1194  

monthly bar chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 505  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 2219  

آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1210  

چرخش بهینه بر اساس تابش در لیدی باگ چطور بدست می آید؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1182  

پهنه بندی اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1196  

سرمایش تبخیری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1375  

analysis period

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 396  

استراتژی های غیر فعال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1131  

سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1551  

sun path diagram error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 430  

اجرا نشدنdata recorder

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1133  

radiation analysis on a pattern

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 447  

ترسیم نمودارها(visualize data)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1133  

capture view error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 381  

تابش بر روی سطوح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1148  

انوی مت با لیدی باگ در آنالیز خرد اقلیم یا حیاط داخلی و میانی، چه تفاوتی دارد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1048  

shadow range

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 409  

تحلیل دریافت تابش خورشید را در سطوح بیرونی بنا با هانی بی لیدی باگ با چه موتورهایی میتوان انجام داد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1266  

ladybug_imageviewr

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 394  

نرم افزار envi-met در پلاگین دراگون فلای در دوره تحلیل سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1228  

توپوگرافي در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1030  

لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1145  

نمایش خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1118  

مدت زمان رندر گیری توسط راینو برای UTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1049  

ارور لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1208  

مدل کردن درخت در لیدیباگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1133  

جزیره گرمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1022  

عدم نمایش تحلیل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1048  

لیدی باگ هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1029  

محاسبه میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر یک دیوار از یک مکعب در هر ماه از سال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1078  

عدم نمایش شاخص اشری از طریق فایل epw لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 987  

نتیجه سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1055  

LB capture view

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 478  

چرا پهنه بندی اقلیمی عشری را نمیدهد ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 759  

تغییرات جدید کامپوننت های لیدی باگ و هانی بی و برچسب های مختلف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 912  

کامپوننت های غیر فعال لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 484  

محاسبه میزان سایه روی جداره های حیاط مرکزی یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 353  

radiation analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 350  

سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 602  

epw file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 375