U P G R E E N G R A D E
موضوع
دسته بندی
کاربران پاسخگو
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ

HONEYBEE-Glare analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 327  

ارور passive solar heating

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 122  

The maximum, equinox and the minimum sunlight exposure dates in a year

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 112  

direct and diffuse and global horizontal illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 118  

داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 213  

واحد Radiation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 179  

ورودی هایی که به Ladybug Sunlight Analysis می دهیم و انتخاب geometyry و context

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 103  

ارور در خواندن فایل stat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 189  

آسایش حرارتی محیط خارج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 215  

Sky view Factor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 138  

مشکل در دریافت پهنه بندی اقلیمی با روش اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 125  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 253  

چگونگی بررسی orientation study در آنالیز تابش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 216  

نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 217  

EPW File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 182  

Psychrometric chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 130  

فایل EPW شهر خاص

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 221  

فايل stat در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 263  

Auto Run in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 139  

کامپوننت Import STAT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 192  

monthly bar chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 133  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 436  

آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 190  

چرخش بهینه بر اساس تابش در لیدی باگ چطور بدست می آید؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 126  

پهنه بندی اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 152  

سرمایش تبخیری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 137  

analysis period

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 84  

استراتژی های غیر فعال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 144  

سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 189  

sun path diagram error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 80  

اجرا نشدنdata recorder

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 145  

radiation analysis on a pattern

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 88  

ترسیم نمودارها(visualize data)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 136  

capture view error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 65  

تابش بر روی سطوح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 136  

انوی مت با لیدی باگ در آنالیز خرد اقلیم یا حیاط داخلی و میانی، چه تفاوتی دارد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 94  

shadow range

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 50  

تحلیل دریافت تابش خورشید را در سطوح بیرونی بنا با هانی بی لیدی باگ با چه موتورهایی میتوان انجام داد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 64  

ladybug_imageviewr

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 40  

نرم افزار envi-met در پلاگین دراگون فلای در دوره تحلیل سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 55  

توپوگرافي در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 79  

لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 90  

نمایش خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 69  

مدت زمان رندر گیری توسط راینو برای UTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 63  

ارور لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 76  

مدل کردن درخت در لیدیباگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 72  

جزیره گرمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 67  

عدم نمایش تحلیل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 77  

لیدی باگ هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 54  

محاسبه میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر یک دیوار از یک مکعب در هر ماه از سال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 30  

عدم نمایش شاخص اشری از طریق فایل epw لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

نتیجه سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 12  

LB capture view

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

چرا پهنه بندی اقلیمی عشری را نمیدهد ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 4