موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

تعریف مشخصات متریال شفاف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1443  

همگرا کردن نتیجه در فلوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1746  

ارور در فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1275  

دانلود نرمافزار فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1470  

نرم افزار انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1284  

نحوه مدل درختان و استفاده از فرمول های مربوطه در انسیس فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 839  

اتوکد سه بعدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 548  

مقادیر عددی سرعت جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 333  

مش زنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 336  

چند مسیر جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 332  

مبحث CFD در شهر ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 354  

مش ساختاری و نحوه مش زنی بین دو تا ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 475  

نصب انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 403  

نصب انسیس فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 225  

Share Topology در انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 204  

سیاه بودن صفحه icem cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 120  

محاسبه سرعت هوا و تعداد ساعات تعویض هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 31